Ιερός Ναός Παναγίας "Άξιον Εστί" - Αξιούπολης

GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

map goes here!

Πληροφορίες

 

Τηλέφωνο και Φαξ Ι.Ναού  23430-31955, Πάτερ Ιγνάτιος 6937148808

Ὅταν στήν ἐφηβική µου ἡλικία διάβασα γιά πρώτη φορά βίους Ἁγίων, ἰδιαίτερα τῶν νεοφανῶν ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης, οἱ ὁποῖοι ἀποκαλύφθηκαν στήν ἐποχή µας, συνειδητοποίησα τήν ἀλήθεια τῆς αἰωνιότητας, τό ἀτελεύτητο τῆς µέλλουσας ζωῆς, γεγονός τό ὁποῖο µέ συγ-κλόνισε. Καί δέν τό κρύβω, αὐτό ἀποτέλεσε σηµαντική ἀφορµή ν᾿ ἀκολουθήσω τό δρόµο τῆς ἀφιέρωσης στό Θεό.
Τήν ἀλήθεια αὐτῆς τῆς αἰώνιας ζωῆς ἔκτοτε σπουδάζω νά µεταφέρω στούς ἐν Χριστῷ ἀδελφούς µου, ἀφοῦ αὐτή ἀποτελεῖ οὐσιαστικό ὁδηγό τῆς πνευµατικῆς µας πορείας καί ὁρίζει ἐν πολλοῖς τήν τοποθέτησή µας ἀπέναντι στήν καθηµερινότητα τῆς παρούσης ζωῆς.
Τό 1992, ἱεροµόναχος πλέον στήν Ἱερά Μητρόπολη Γουµενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου, ἀνέλαβα τήν ποιµαντική εὐθύνη στήν Ἀξιούπολη τοῦ Νοµοῦ Κιλκίς, πού εἶναι κτισµένη δυτικά τοῦ Ἀξιοῦ ποταµοῦ, βόρεια τῆς Θεσσαλονίκης καί στόν ὁδικό ἄξονα Θεσσαλονίκης-Εὐζώνων. Bρέθηκα µπροστά σ᾿ ἕνα παλαιό καί δίκαιο αἴτηµα τῶν ἐνοριτῶν γιά τήν ἀνοικοδόµηση ἑνός µεγαλύτερου ναοῦ πού θά κάλυπτε τίς ἀνάγκες τῆς κωµοπόλεως.
Μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη µας κ. Δηµητρίου (Μπεκιάρη), οἱ προσπάθειές µας καρποφόρησαν τό 1995, ὅταν βρέθηκε οἰκόπεδο στό κέντρο τῆς πόλης στήν πλατεία Π. Μελᾶ, τό ὁποῖο µᾶς δόθηκε ἀπό τόν Στρατό ὡς ἀνταλλαγή µέ ἄλλο οἰκόπεδο τῆς Ἐκκλησίας.
Οἱ ἐργασίες ἄρχισαν στίς 11.9.1997 καί ὁ θεµέλιος λίθος στίς 5.10.1997. Ἤδη ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ οἰκοδοµικές ἐργασίες καί ἡ εἰκονογράφηση τοῦ Ναοῦ (ἀποµένει ἡ ἁγιογράφηση ἑνός µέρους τοῦ Βαπτιστηρίου καί τῶν Παρεκκλησίων τοῦ ὑπόγειου χώρου).
Ὁ Ναός ἀφιερώθηκε ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη µας κ. Δηµήτριο στήν Παναγία καί στή θαυµαστή καθιέρωση τοῦ θεοµητορικοῦ ὕµνου «Ἄξιόν Ἐστι», πού ἔλαβε χώρα στό Ἅγιον Ὄρος πρίν 1000 περίπου χρόνια, ὅπως µαρτυρεῖ τό ἱστορικό τῆς θαυµατουργῆς πρωτότυπης εἰκόνος πού βρίσκεται στόν ἱερό ναό τοῦ Πρωτάτου στό Ἅγιον Ὄρος. Ἡ ὀνοµασία τοῦ νέου ναοῦ θέλει νά ὑπενθυµίζει τό ὄνοµα τῆς πόλης: Ἀξιούπολη.
Κατά τή διαδικασία τῆς ἀνέγερσης, βέβαιος γιά τήν ἀλήθεια τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, ἐρχόταν συνεχῶς µπροστά µου ὁ νεανικός µου προβληµατισµός µέ νέα τώρα µορφή. Μέ ποιό τρόπο τά χαρακτηριστικά στοιχεῖα ἑνός ἱεροῦ ναοῦ, ἡ ἀρχιτεκτονική καί ἡ εἰκονογράφηση, θά ἀποτελοῦσαν ζωντανές πρακτικές µαρτυρίες πού θά µετέφεραν στίς συνθῆκες τῆς σύγχρονης ζωῆς καί τίς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου τῆς ἐποχῆς µας τό πνεῦµα τῆς Ἐκκλησίας µας. Ἤ πῶς τό ὑλικό κτίσµα τοῦ ναοῦ θά δίνει τήν πνευµατική αἴσθηση στούς πιστούς ὅτι ζοῦν «τώρα» τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅπως συµβαίνει σέ κάθε θεία Λειτουργία.
Ἦρθε ἡ ὥρα νά συζητήσουµε µέ τόν ἀρχιτέκτονα κ. Ἄλκη Ράπτη, ὁ ὁποῖος µᾶς ἔδειξε, στήν ἀρχή µέ σκίτσα, τήν ἀρχιτεκτονική του σύλληψη. Ὁ ναός ἐσωτερικά θά ἦταν ἕνας ἑνιαῖος χῶρος χωρίς κολῶνες (τά στατικά φορτία τῆς ἀνωδοµῆς µεταφέρονται στά πλαϊνά τοιχία) καί ἔδινε πολύ µεγάλη σηµασία στό φωτισµό (ὁ ναός νά εἶναι φωτεινός καί τό φῶς νά ἔρχεται ἀπό ψηλά καί νά εἶναι ἱλαρό καί ἀπαλό). Ἀµέσως µοῦ ἦλθαν στό νοῦ τά κείµενα τοῦ Μητροπολίτη Περγάµου κ. Ἰωάννη (Ζηζιούλα) ὅτι ὁ ναός ὀφείλει νά δηµιουργεῖ τήν αἴσθηση τῆς λαµπρότητας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὅπως τήν ἐκφράζει τό γεγονός τῆς θείας Λειτουργίας. Ὅπως ἀκριβῶς περιγράφεται στό ἀπολυτίκιο τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως στά Ἱεροσόλυµα: «Οὐρανός πολύφωτος ἡ Ἐκκλησία ἀνεδείχθη ἅπαντας φωταγωγοῦσα τούς πιστούς...». Ἐνθουσιάστηκα.
Ὅταν τό 2000 ὁλοκληρώθηκε ἡ σκυροδέτηση τοῦ ναοῦ ἀπό ἕνα σπουδαῖο οἰκοδοµικό συνεργεῖο, ἤµουν πολύ εὐχαριστηµένος πού ὁ ἀρχιτέκτονας πέτυχε τό στόχο του. Τώρα, ὅµως, τέθηκε µπροστά µου ἕνα δυσκολότερο θέµα: ἡ ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ. Ὁ ἁγιογράφος ὄφειλε νά συµπληρώσει τό ἔργο τοῦ ἀρχιτέκτονα, νά ἀναδείξει τό ἀρχιτεκτόνηµα καί νά προσαρµόσει τίς συνθέσεις του σέ αὐτό. Ἡ ἐκκλησιαστική ζωγραφική ἔχει µέν λειτουργικό χαρακτήρα, ἀλλά ὁπωσδήποτε καί ποιµαντικό καί διδακτικό στόχο. Ξαναγύριζε ὁ νεανικός προβληµατισµός. Αὐτή τή φορά ὡς ποιµένας ὄφειλα νά «φροντίσω» ὥστε τό περιεχόµενο τῶν τοιχογραφιῶν νά εἶναι προσιτό στόν πιστό.
Τήν περίοδο αὐτή, µεταξύ ἄλλων, ἐξέθεσα τούς προβληµατισµούς µου στό φίλο θεολόγο Γιῶργο Φουστέρη, Δρ. Ἀρχαιολογίας, εἰδικό µελετητή τῶν εἰκονογραφικῶν προγραµµάτων τῶν σταυρεπίστεγων ναῶν τῆς πατρίδος µας. Μοῦ κατέστησε σαφή τήν ἀνάγκη ἐκπόνησης ἑνός εἰκονογραφικοῦ προγράµµατος, πού νά δένει ἁρµονικά µέ τόν τύπο τοῦ ναοῦ καί νά ἐκφράζει µέ πρόσφορο τρόπο τό εὐαγγελικό µήνυµα.
Ταυτόχρονα ἀναζητοῦσα ἁγιογράφο. Σέ µιά συνάντηση πού εἶχα στόν ἐκθεσιακό χῶρο τῶν Τοιχογραφιῶν τοῦ Πρωτάτου (στό ὁποῖο βρίσκεται καί ἡ Παναγία τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι»).
Τό 2003 σέ µιά ἐπίσκεψη στήν ἔκθεση τῶν Τοιχογραφιῶν τοῦ Πρωτάτου στό Λιµάνι τῆς Θεσσαλονίκης συνάντησα τόν γέροντα Συµεών Διονυσιάτη καί σέ σχετική συζήτηση µοῦ συνέστησε νά συναντηθῶ µέ τόν ἁγιογράφο Κωνσταντίνο Βαφειάδη.
Μετά τή γνωριµία µας διαπίστωσα ὅτι κατεῖχε ὄχι µόνον τά ἁπλά τυπικά προσόντα, ἀλλά καί σηµαντική ἐπιστηµονική ὑποδοµή. Ὡς ἀπόφοιτος τῆς Ἀνώτατης Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν εἶχε πολύ καλή γνώση τῶν εἰκαστικῶν καί ἐφαρµοσµένων τεχνῶν. Ἐπίσης, ἦταν κάτοχος διδακτορικοῦ τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, µέ ἀξιόλογο ἐρευνητικό ἔργο, πού σήµαινε ὅτι εἶχε µελετήσει τή ζωγραφική πολλῶν ναῶν-µνηµείων σέ ὅλες τίς περιόδους τῆς χριστιανικῆς τέχνης. Καί τέλος, ἦταν φοιτητής θεολογίας (ΑΠΘ). Συγκέντρωνε, δηλαδή, πολλές καί οὐσιαστικές γνώσεις, πολύ ἀπαραίτητες γιά τή «δουλειά» του. Καί κάτι ἀκόµη: εἶχε ἐµπειρία στήν τοιχογράφηση, ἡ ὁποία εἶναι πολύ διαφορετική ἀπό τήν τέχνη τῶν φορητῶν εἰκόνων. Μιά ἐπιπλέον αἰτία γιά τήν συνεργασία µας ὑπῆρξε ἡ διάθεσή του νά ἐργασθεῖ ἐπί τόπου, πάνω στό κονίαµα τοῦ ναοῦ καί ὄχι στό ἐργαστήριο, πράγµα πολύ σηµαντικό σέ µιά τέτοια προσπάθεια. Καί πάλι ἐνθουσιάστηκα.
Ἔτσι προχωρήσαµε. Δέν µπορῶ ὅµως νά κρύψω ὅτι ἀρκετές ὧρες, ἐκ τοῦ ὑστερήµατος πού ἀπόµενε ἀπό τίς πνευµατικές καί διοικητικές µου ὑποχρεώσεις, ἀφιερώθηκε σέ διάλογο γιά τή θεµατολογία καί τά θεολογικά στοιχεία πού ἐπιθυµούσαµε νά προκύπτουν ἀπό τήν «ἀνάγνωση» τῶν τοιχογραφιῶν. Στήν ἀρχή ἔγιναν γενικές τοποθετήσεις καί, στή συνέχεια, ἐξέθεσα στό ζωγράφο ἔννοιες καί θέµατα πού µέ ἀπασχολοῦσαν. Γιά παράδειγµα, ἡ ἀπόδοση τῆς κοινῆς προσφορᾶς καί συµµετοχῆς στή θεία Λειτουργία, ἡ ἀπόδοση τῶν ἱερατικῶν εὐχῶν ὅπως τῆς Ἀναφορᾶς καί τῆς Προσκοµιδῆς, ἡ ἀπεικόνιση ἐγγάµων ἁγίων διότι ἀπευθυνόµαστε σέ ἐγγάµους χριστιανούς, θέµατα πού ἀφοροῦν τόν καθηµερινό πνευµατικό ἀγώνα ὅπως τά πάθη καί οἱ ἀρετές, ἡ ἀπόδοση τῶν Μακαρισµῶν ὡς τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ἡ σύνδεση τῆς ζωῆς καί τοῦ ἀγώνα µας µέ τά ἱερά µυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί πολλά ἄλλα θέµατα.
Κατά καιρούς στίς συζητήσεις γιά τή λειτουργικότητα τῆς τέχνης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωγραφικῆς συνεισέφεραν µέ τίς γνώσεις τους καί ἄλλοι γνῶστες τοῦ ἀντικειµένου, ὅπως ὁ νῦν Μητροπολίτης τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἀθανάσιος Παππᾶς, ἱστορικός τῆς τέχνης, ὁ ἀναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν κ. Τίτος Παπαµαστοράκης, βυζαντινολόγος, ὁ ἀρχιτέκτων καί ἀναστηλωτής τῶν Προπυλαίων τῆς Ἀκροπόλεως κ. Ἀναστάσιος Τάνουλας.
Κατά τήν πορεία τοῦ ἔργου τῆς ἁγιογρά-φη-σης ἦλθαν καί οἱ ἐντυπώσεις τοῦ ἐκκλησια-στικοῦ σώµατος. Εἰσερχόµενος κανείς στό Ναό ὑποβάλλεται ἀπό τήν αἴσθηση τοῦ ἀρχιτεκτονικοῦ χώρου, τό ἱλαρό φῶς ἀλλά καί τήν χρωµατική ἁρµονία τῶν τοιχογραφιῶν. Συζητώντας, µάλιστα, µέ τούς ἁπλούς ἀνθρώπους γιά τήν ἀρχιτεκτονική τοῦ ναοῦ, τόν φωτισµό, τά εἰκονογραφικά θέµατα, τούς ἀναχρονισµούς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωγραφικῆς, τά σκηνικά καί τίς µορφές ἀπό τή δική µας ἐποχή, τά ἠθικά-ἀρετολογικά θέµατα, διαπιστώσαµε τό ἔντονο ἐνδιαφέρον τους νά «µάθουν». Οἱ συζητήσεις µας κατέληγαν: «αὐτά πού µᾶς λέτε, γράψτε τα σ᾿ ἕνα βιβλίο, νά τά διαβάσουµε».
Παράλληλα, τό 2007 τά µέσα ἐνηµέρωσης προκάλεσαν «θόρυβο» σχετικά µέ τήν ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ µας. Καί αὐτό εἶχε ὡς συνέπεια µεγάλη ἐπισκεψιµότητα ἀπό πολλούς ἀνθρώπους τῆς τέχνης ἀλλά καί ἁπλούς χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι µᾶς ἐξέφραζαν τόν προβληµατισµό τους γιά τόν τρόπο πού λειτουργεί ἡ ἀρχιτεκτονική καί ζωγραφική στήν Ἐκκλησία σήµερα.
Ἔτσι καταλήξαµε στήν ἀπόφαση γιά τήν ἔκδοση τοῦ παρόντος λευκώµατος-βιβλίου. Ἡ ἰδιαιτερό-τητα τοῦ λευκώµατος ἔγκειται στήν ἀναλυτική παρουσίαση τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καί τοῦ ἐντοίχιου διάκοσµου. Ἀποφασίσαµε, σέ συνεργασία µέ τόν ἀρχιτέκτονα καί τόν ἁγιογράφο, νά καταγραφεῖ καί νά τεκµηριωθεῖ ἡ πορεία τοῦ ἔργου: οἱ λεπτοµέρειες καί προβληµατισµοί γιά σχεδιαστικές, χρωµατικές, θεολογικές καί πρακτικές ἐπιλογές πού σηµατοδοτοῦν τό ἔργο. Τόσο ὁ εἰδικός ἐπιστήµονας ὅσο καί ὁ ἁπλός ἀναγνώστης µποροῦν νά λάβουν πληροφορίες χρήσιµες ἀλλά καί ὠφέλιµες.
Τό βιβλίο-λεύκωµα περιλαµβάνει ἑπτά κείµενα ἐπιστηµόνων καί εἰδικῶν, πού ἀσχολήθηκαν µέ τήν ἀνέγερση καί διακόσµηση τοῦ ναοῦ. Ὁ Ἄλκης Ράπτης, ἀρχιτέκτονας τοῦ ναοῦ, καταθέτει τίς αἰτίες καί τούς προβληµατισµούς πού τόν ὁδήγησαν στή συγκεκριµένη ἀρχιτεκτονική λύση. Ὁ Γιῶργος Φουστέρης, ἐπίκουρος καθηγητής βυζαντινῆς τέχνης Ἀνωτ. Ἐκκλ. Ἀκαδηµίας Θεσσαλονίκης, περιγράφει τό εἰκονογραφικό πρόγραµµα καί τούς λόγους γιά τούς ὁποίους τό ἐπέλεξε. Ὁ Σταῦρος Κατσαρώνας, ὑπεύθυνος τῶν ἰκριωµάτων γιά τήν ἁγιογράφηση, ἐξηγεῖ τήν ἰδιαιτερότητα τοῦ ἔργου του. Ὁ Κωνσταντίνος Βαφειάδης, ἁγιογράφος-βυζαντινολόγος, ἐκθέτει µέ περισσή ἐπάρκεια ὅλα τά τεχνοτροπικά θέµατα πού τόν ἀπασχόλησαν στό ἔργο του. Ὁ ὑπογραφόµενος, ἀρχιµ. Δωρόθεος Πάπαρης, φιλόλογος-θεολόγος, ἀναλύω θεολογικά σέ ἑπτά κεφάλαια τίς τοιχογραφίες τοῦ Ναοῦ. Στό τέλος, ἀναδηµοσιεύεται ἕνα ἄρθρο τοῦ ὁµότιµου καθηγητῆ Βυζαντινῆς Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστηµίου Κύπρου κ. Δηµητρίου Τριανταφυλλόπουλου, τό ὁποῖο ἀπαντᾶ σέ ἐπίκαιρα ἐρωτήµατα σχετικά µέ τήν τέχνη τῆς ἁγιογραφίας. Ἐπίσης, ἐπειδή τόν Ἰανουάριο τοῦ 2010 ἔγινε µία καταγγελία στήν Ἱερά Σύνοδο γιά ὁρισµένα διακοσµητικά κυρίως ζωγραφικά θέµατα, θεωρήσαµε σκόπιµο νά συµπεριληφθεῖ ὡς ἐπίµετρο στόν παρόντα τόµο τό ἀπαντητικό ὑπόµνηµα τοῦ Κωνσταντίνου Βαφειάδη συνοδευόµενο ἀπό σχετικό ἐποπτικό ὑλικό.
Οἱ φωτογραφίες πού κοσµοῦν τό λεύκωµα ἀνήκουν στό ἀρχεῖο τοῦ Ναοῦ (ἀπό τή φωτογράφιση τοῦ Βασίλη Κολοβοῦ) καί τό ἀρχεῖο τῶν Ἄλκη Ράπτη, Γεωργίου Φουστέρη καί Κωνσταντίνου Βαφειάδη.
Ὀφείλουµε θερµές εὐχαριστίες στόν Πρωτεπιστάτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὁσιολογιώτατο γέροντα Συµεών Διονυσιάτη γιά τήν καθοδήγηση καί τίς καίριες ὑποδείξεις του καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἁγιογράφησης.
Τό ἔργο δέν θά ἔφτανε στήν ὁλοκλήρωσή του, χωρίς τήν ἄριστη συνεργασία τοῦ συνεφηµερίου µου π. Ἰγνατίου Καλογεράκη, ὁ ὁποῖος, παράλληλα µέ τά λειτουργικά καί ποιµαντικά του καθήκοντα, συµµετεῖχε καθηµερινά σέ κάθε φάση τῆς ἀνέγερσης καί εἰκονογράφησης. Σηµαντική ἦταν καί ἡ προσφορά τῶν ἐκκλησιαστικῶν συµβούλων Χαρίλαου Καρυπίδη, Γεωργίου Ἀποστολίδη, Εὐανθίας Ἠλιάδου καί Ἐλευθερίας Ἀµπράζη καί τῶν µελῶν τῆς Διοικητικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Φιλοπτώχου καί τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἐπίσης, γιά τήν πολύτιµη βοήθειά τους εὐχαριστοῦµε τίς κυρίες Παναγιώτα καί Βασιλική Ἐλευθεριάδου, Ἰουλία Πολιτίδου καί Ἀναστασία Κυριακοπούλου.
Τίς θερµές ἐπίσης εὐχαριστίες µας ἐκφράζουµε στούς µεγάλους δωρητές κ. Ἀνδρέα Πλαλῆ καί κ. Μαρία Θεοδωρίδου πού στάθηκαν πολύτιµοι ἀρωγοί στήν ἀνέγερση. Ἀλλά ἡ δηµιουργία τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Παναγίας «Ἄξιόν Ἐστιν» ἀποτελεῖ ἔργο συνόλου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος τῆς Ἐνορίας, τό ὁποῖο ἀγκάλιασε τήν προσπάθεια καί συνέβαλε ἠθικά καί ὑλικά πάνω ἀπό τίς δυνατότητές του, ὥστε µέσα σέ δώδεκα χρόνια ὁ ναός, ἡ ἐνοριακή αἴθουσα, τά Παρεκκλήσια, τό Βαπτιστήριο καί οἱ λοιποί χῶροι νά ἐξυπηρετοῦν τίς ποιµαντικές καί λειτουργικές ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας.
Εὐχαριστίες, τέλος, ὀφείλουµε στούς κατά καιρούς δηµοτικούς καί νοµαρχιακούς ἄρχοντες καί βουλευτές τοῦ Νοµοῦ, πού µέ διάφορους τρόπους βοήθησαν στό ἔργο τῆς ἀνέγερσης. Ἐξάλλου, ὁ ναός ἀποτελεῖ δηµόσιο κτήριο καί διακονεῖ τό λαό τοῦ Θεοῦ.
Ἀποτελεῖ πεποίθησή µας, διότι τό βιώσαµε, ὅτι τό ἔργο αὐτό ἀποτελεῖ καρπό προσευχῆς πολλῶν ἀνθρώπων, καθότι συµπορεύτηκαν µαζί µας καί στήριξαν τήν ὅλη προσπάθεια. Εὐχή µας εἶναι ἡ Θεοτόκος «νά καταγράψει τά ὀνόµατά τους στό Βιβλίο τῆς Ζωῆς».  

 

ἀρχιµ. Δωρόθεος Πάπαρης
11 Ἰουνίου 2010
Ἀνάµνησις θαύµατος Παναγίας
Ἄξιόν Ἐστιν

Σχόλια (0)

Δεν δημοσιεύτηκε κάποιο σχόλιο έως τώρα

Υποβαλετε τα σχολια σας

Ανάρτηση σχολίου ως επισκέπτης.
Συνημμένα (0 / 3)
Share Your Location
Πληκτρολογήστε το κείμενο που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα

Follow us - Ακολουθήστε μας

Our video channels - Τα κανάλια μας

Πρόσφατα σχόλια

Γιώτα σχολίασε στο άρθρο Συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 2016
Γνωρίζει κάποιος να μου πει αν ο κ. Φρά...
Θετική η απόφαση της κ. Δημητριάδου να ...
Και τότε μας έδιναν δάνεια για να αγορ...
δεν καταλαβαίνω σχολίασε στο άρθρο Συνεδρίαση της 20ης Φεβρουαρίου 2013
Ο πρόεδρος αναφέρει πως πιλοτικά έβαλ...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Tο kilkisorama.gr χρησιμοποιεί cookies και από την Google

Μάθετε Περισσότερα

Το κατάλαβα