Συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 2013

Απαγορεύεται η αντιγραφή, η δημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση των βίντεο, καθώς και του ήχου που εμπεριέχεται σε αυτά, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγγραφη άδεια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ΟΡΑΜΑ.

Από οποιονδήποτε βρεθεί να κατέχει ή να διακινεί οπτικά ή ηχητικά κομμάτια από τα παρακάτω βίντεο, χωρίς την άδεια μας, η Οργάνωση θα αξιώνει αποζημίωση σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.Το οποιοδήποτε ποσό θα εκδικάζεται θα χρησιμοποιείτε για την επίτευξη των σκοπών της.

Σημείωση: Οι αριθμοί εντός των παρενθέσεων που βρίσκονται μπροστά από τον τίτλο του κάθε θέματος π.χ. (1.35.45) δηλώνουν την χρονική στιγμή που ξεκινά το συγκεκριμένο θέμα στο εκάστοτε βίντεο (1=ώρα.35=λεπτό.45=δευτερόλεπτο)

(00:01:30)  Ανακοίνωσεις - Προσκλήσεις.
(00:03:30)  Δεκάλεπτο του δημότη.
(00:10:30)  Ερωτήσεις προς τον κ. Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους από τους Δημοτικούς Συμβούλους. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
(00:42:10)  01. Αίτηση για παραχώρηση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών.
(00:51:00)  02. Παράταση εργασιών του έργου αποπεράτωσης ‘’πύργου’’ κεντρικής πλατείας Πολυκάστρου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ.
(00:56:10)  01. Συζήτηση σχετικά με το κλείσιμο – συγχώνευση σχολείων Α-θμιας Εκπαίδευσης.
(02:30:10)  02. Επιλογή χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης σχετικά με την έκθεση πεπραγμένων του Δημάρχου για το οικ. έτος 2012.
(02:31:40)  03. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 137/2012 Α.Δ.Σ. «Σχετικά με την αγορά ακινήτων (αγροτεμαχίων) για την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αγίου Πέτρου».
(02:33:15)  04. Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου (2μηνες συμβάσεις) για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας.
(02:34:10)  05. Ρύθμιση κυκλοφορίας (διαγράμμιση πλατείας) στην Τοπ. Κοιν. ΣΚΡΑ.
(02:34:50)  06. Περί απαγόρευσης βοσκής κοπαδιών από άλλους οικισμούς μέσα στην αγροτική περιοχή οικ. Γερακώνας της Τοπ. Κοιν. Φιλυριάς.
(02:36:10)  07. Διοικητική αποβολή Σατσοπτά Νικολάου & Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
(02:37:20)  08. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 – Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
(02:39:40)  09..Έγκριση πρακτικού επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Copyright ORAMA ® 2013 All rights reserved.
k2HkZu56BqBRqS1VTLU